Konkurs

Regulamin konkursu:
„URODZINOWY KONKURS”
§ 1. [Postanowienia Ogólne]
Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest TARMAR Ewelina Marczyńska, ul. Słowackiego
4a, 34-120 Andrychów, NIP: 625-207-82-81
zwany Organizatorem.
Konkurs odbywa się na portalu Facebook pod adresem: www.facebook.com/NaStarymTartaku
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
(Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. Zm.) o grach hazardowych.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 2. [Nagrody w konkursie]
W ramach konkursu wyłoniony zostanie 1 zwycięzca (dalej zwany Laureatem), który wyśle najbardziej
kreatywne zdjęcie z Restauracji na Starym Tartaku (ul. Słowackiego 4a, 34-120 Andrychów) oraz
napisze najciekawszą odpowiedź, dlaczego to ona/on powinien wygrać. Zwycięzca konkursu zostanie
wybrany przez komisję konkursową składającą się z 3 osób delegowanych przez Organizatora.
Na wynik konkursu nie ma wpływu kolejność wpłynięcia odpowiedzi.
Nagrodą w Konkursie dla osoby wyłonionej zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu jest Voucher na kwotę
200 zł, do wykorzystania w Restauracji na Starym Tartaku, ul. Słowackiego 4a, 34-120 Andrychów w
terminie 6 miesięcy. Nagród nie można wymienić na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
O wynikach konkursu Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni poprzez wpis na profilu Restauracji
na Starym Tartaku www.facebook.com/nastarymtartaku. Ponadto, Laureaci konkursu o wygranej
zostaną powiadomieni przez Organizatora w drodze wiadomości prywatnej wysłanej poprzez profil
Facebook w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Laureat zobowiązany jest do
potwierdzenia otrzymania wiadomości od Organizatora. Nagroda zostanie wysłana paczką na
wskazany adres lub będzie możliwość jej odebrania w Restauracji na Starym Tartaku. Brak
potwierdzenia przez Laureata otrzymania wiadomości prywatnej w terminie trzech dni roboczych,
licząc od dnia wysłania wiadomości jest jednoznaczny z rezygnacją Laureata z wygranej nagrody.
§ 3. [Uczestnicy konkursu]
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które w dniu ogłoszenia konkursu spełniają łącznie
następujące warunki (dalej: Uczestnik):
a. Są pełnoletni i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osoby
niepełnoletniej posiadają zgodę opiekuna prawnego i to z konta opiekuna prawnego umieszczają
odpowiedź,
posiadają aktywne konto w serwisie facebook.com,
b. zaakceptowali postanowienia Regulaminu;
Uczestnik oświadcza ponadto, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
c) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§4 [Zasady konkursu]
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) zamieszczenie zdjęcia z Restauracji na Starym Tartaku pod postem konkursowym oraz
odpowiedzenie na pytanie: dlaczego to Ty masz zwyciężyć
Konkurs rozpocznie się w dniu 15 sierpnia 2021 r o godz. 10:00, a zakończy się w dniu 22 sierpnia
2021 o godz. 20:00.
Odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie, do 22 sierpnia 2021, godzina 20:00.
Wszelkie zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w dniu 25 sierpnia 2021.
Każda osoba może przesłać tylko 1 zdjęcie.
Wykluczenie z konkursu może nastąpić w wyniku sprzecznego działania z przepisami prawa oraz
regulaminem portalu Facebook (np. zamieszczanie treści niezgodnych z prawem, zamieszczanie treści
powszechnie obraźliwych).
§5 [Doręczenie nagród]
Nagroda zostanie wysłana Pocztą Polską lub będzie możliwość odebrania jej w Restauracji na Starym
Tartaku, ul. Słowackiego 4a, 34-120 Andrychów w godzinach otwarcia restauracji.
§ 6. [Reklamacje]
Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w ciągu 14 dni od
dnia zakończenia Konkursu w formie wiadomości prywatnej na profilu Organizatora.
Reklamacja powinna zawierać imię̨, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji
Uczestnik zostanie poinformowany w formie wiadomości prywatnej w odpowiedzi na otrzymaną
reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
§ 7. [Dane osobowe]
Organizatorzy są współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Rozporządzeniem).
Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w poniższym zakresie:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia oraz
realizacji zobowiązań wynikających z udziału w Konkursie (m.in przekazania nagród),
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne i jest wymogiem uczestnictwa w
Konkursie.
Dane osobowe Organizator przekaże również podmiotowi, za pomocą którego zostanie przekazana
Uczestnikowi nagroda w celu jej dostarczenia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia Konkursu, a w
stosunku do osób którym przyznano nagrody do momentu przedawnienia ich roszczeń związanych z
otrzymanymi nagrodami.
Uczestnik ma prawo do sprostowania, uzupełnienia i usunięcia danych osobowych, jak i do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także ma prawo do przenoszenia danych
osobowych.
Organizator nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników Konkursu w celu innym niż
wskazany w niniejszym Regulaminie, chyba, że przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie
w przyszłości następowało na odrębnej podstawie prawnej.
§ 8. [Prawa Autorskie]
Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą, wyłączne autorskie prawa
majątkowe do przesłanego przez niego (zgłoszonego do Konkursu) zdjęcia w całości oraz do jego
poszczególnych elementów, zwanego w niniejszym paragrafie także „Dziełem”.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione zgodnie z przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej
umowy.
Z chwilą udostępnienia zdjęcia pod postem konkursowym, Uczestnik Konkursu przenosi na
Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym
prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1, następuje w zakresie
wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy, w szczególności obejmujących: trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części (w tym zwielokrotnianie kodu
źródłowego), jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich
zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi
kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę
układu, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany), publiczne rozpowszechnianie, w
szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie w tym w sieci internetowej oraz sieciach
wewnętrznych, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
Uczestnik konkursu zobowiązuje się nie wykonywać praw osobistych co do wykonanych utworów.
Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych
utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych,
stron WWW, baz danych).
Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn.
odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
Za przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Dzieła na wszystkich wymienionych w
regulaminie polach eksploatacji, Uczestnik konkursu nie otrzymuje wynagrodzenia, przeniesienie
następuje w ramach udziału w konkursie.
Uczestnik konkursu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późn. zm.).
§9 [Odpowiedzialność́ Organizatorów]
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym za
brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności,
jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub
nieaktualne.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności
uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i
graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebooka.
§10 [Postanowienia końcowe]
Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
inne przepisy prawa.
Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
+48 510 110 969
biuro@nastarymtartaku.pl


Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarmar Ewelina
Marczyńska, ul. Słowackiego 4a, 34-120 Andrychów, NIP: 625-207-82-81. Więcej informacji o celach i
podstawach prawnych przetwarzania danych, odbiorcach danych oraz praw przysługujących
Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych znajduje się pod adresem w Regulaminie Restauracji
dostępnym na miejscu ul. Słowackiego 4a, 34-120 Andrychów.
Ta wiadomość, jak również jej załączniki zawierają poufne informacje, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.). Treść wiadomości przeznaczona jest
wyłącznie dla adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeżeli nie jesteś jej
adresatem, bądź otrzymałeś ją przez pomyłkę, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym.
Jednocześnie informujemy, że rozpowszechnianie, kopiowanie oraz jakiekolwiek czynienie z niej
pożytku jest zakazane i może naruszać przepisy prawa.

Kontakt

Restauracja na Starym Tartaku

ul. Słowackiego 4a Andrychów