karta dań
Zamówienie
menu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
przez Tarmar Ewelina Marczyńska (Restauracja na Starym Tartaku) ul. Słowackiego 4a,34-120 Andrychów NIP: 6252078281.
Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych).

W niniejsza klauzula zawiera informacje o formach wykorzystywania Państwa danych osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
• naszymi dostawcami, kontrahentami lub naszymi klientami,
• wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami naszych dostawców, kontrahentów, klientów lub ich podwykonawców,
• innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji umowy, wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy (łącznie zwani „Państwo” lub „Kontrahenci”)
Administrator danych osobowych
Administratorem jest Tarmar Ewelina Marczyńska ul. Słowackiego 4a,34-120 Andrychów NIP: 6252078281 (dalej: „Restauracja na Starym Tartaku”).

Pochodzenia danych osobowych
Państwa dane mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, w związku z zapytaniami dokonywanymi przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www, przez telefon, e-mail, Messenger lub osobiście lub w drodze zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług. Na podstawie powyższego przetwarzamy takie Państwa dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (w tym dane identyfikujące jak NIP, REGON, KRS), stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, numer rachunku bankowego, pesel w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną jako stroną umowy oraz dane dotyczące urządzenia w tym o niektórych plikach cookie.

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu np. weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Restaurację na Starym Tartaku
A. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO):
• zawarcia umowy sprzedaży naszych usług oraz wykonania tej umowy,
• podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy,
• obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie (np. bezpośrednio, poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie, Messenger lub poprzez email),
• kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
B. Przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO);

C. Jeśli wyrazili/wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .a RODO)

• otrzymania Państwa danych poprzez formularz kontaktowy, przesyłania informacji handlowych, na podstawie Państwa zgody;
• w celu realizowania komunikacji poprzez dostawcę systemu do wysyłania mailingu;
• obsługi Państwa próśb i reklamacji przez formularz kontaktowy, e-maila lub dokumenty w formie tradycyjnej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.
D. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Restauracji w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .f RODO)
• archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
• badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;
• w celu monitorowania Państwa aktywności na naszej Stronie;
• prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• windykacji należności, prowadzenia postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenia analiz statystycznych;
• oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio,
• weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
• udokumentowania czynności,
• przechowywania dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych.

Udostępnianie danych osobowych
• Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, jak na przykład:
• podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji;
• innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą;
• podmiotom wspierającym promocje oraz współpracującym w ramach kampanii marketingowych;
• organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
• Biuro Informacji Gospodarczej;
• instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
• inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

Przekazywanie danych osobowych do państw z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Państwa dane nie będą przekazywane przez Restaurację poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeżeli taka sytuacja by zaistniała, odbędzie się to tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez naszych partnerów usług na naszą rzecz. Bezpieczeństwo Państwa danych będą zapewniać stosowane zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przechowywanie danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Dla przykładu:

dla celów wypełnienia zobowiązań umownych, przetwarzamy Państwa dane przez okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem a Restauracją,
dla celów ustalania lub dochodzenia przez Restaurację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – minimum przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia, możliwie dłużej w przypadku możliwości dochodzenia roszczeń ponad wskazany powyżej czas wg przepisów obowiązujących,
przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie,
przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Restauracja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Przysługujące prawa
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych:
• Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
– sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:
– prawo do przenoszenia danych:
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podawanie danych osobowych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeśli chcecie jednak Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej Stronie lub skorzystać z naszych usług, w tym otrzymać fakturę, Państwa dane są niezbędne, w związku z tym bez ich podania nie będziemy mogli wykonać powyższych czynności. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Restauracją, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Restauracją a Kontrahentem (np. gdy są Państwo reprezentantem Kontrahenta).

Profilowanie
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu państwa danych osobowych
Prosimy napisać do nas e-maila pod adres email: biuro@nastarymtartaku.pl w temacie wpisując „dot. danych osobowych” lub na adres pocztowy z dopiskiem „dot. danych osobowych” Tarmar Ewelina Marczyńska ul. Słowackiego 4a 34-120 Andrychów.

Niniejsza klauzula została wdrożona w dniu 15.08.2020 roku i może podlegać zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Restaurację w kontaktach.

Copyright © 2024 Na Starym Tartaku Restauracja strony internetowe weboski

Zadzwoń i zamów

48 515 660 500

Zamówienia przyjmujemy:
niedziela - czwartek od 12:00 do 20:00
piątek - sobota od 12:00 do 21:00